Privacyverklaring Johan Wuyts Interieurarchitect

Dit privacy beleid is van JW-interieurarchitect bv. Maatschappelijk adres Hogeweg 49, 2240 Massenhoven. Ondernemingsnummer BE 0778.476.171 

JW-interieurarchitect bv hecht veel belang aan jouw privacy en verwerkt je persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. We streven ernaar om ons privacy- en cookiebeleid zo duidelijk en transparant mogelijk te formuleren. Heb je toch vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via: info@jw-interieurarchitect.be 

Algemeen 

JW-interieurarchitect bv erkent het belang van gegevensbescherming en de privacy van zijn/haar klanten en bezoekers op de website en zal de persoonsgegevens van de betrokkene met de nodige zorg behandelen en enkel voor de welbepaalde doeleinden. Wij streven er optimaal naar om in regel te zijn met de recente aanpassingen en de Europese Verordening 2016/679 van 25 Mei 2018, maar ook met de Belgische wet van 30 juli 2018. Dit zowel naar de verwerking als naar de bescherming van de persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens 

Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jou ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je ons verstrekt. 

Anonieme gegevens 

Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: surfgedrag, herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van JW-interieurarchitect bv om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. 

Cookies 

De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie het cookie beleid. 

Persoonsgegevens die je ons meedeelt 

  • Bij het invullen van het contactformulier op de website bezorg je ons je naam, voornaam, e-mailadres, optioneel ook je telefoonnummer. 
  • Als opdrachtgever, klant, prospect, leverancier of andere zakelijke relatie verkrijgen wij jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, adres en contactgegevens. Bij zakelijke klanten vragen wij eveneens de bedrijfsnaam en ondernemingsnummer. 
  • JW-interieurarchitect bv verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens. 

Onlinegegevens doorgeven 

Voordat we een offerte opmaken komen we ter plaatse om mogelijkheden te bekijken en de nodige afspraken te bespreken. Tijdens ons bezoek nemen we foto’s van de te veranderen ruimtes, welke we gebruiken ter documentatie van het opgemaakte plan. Voor het opmaken van een offerte verkrijgen we je contactgegevens waaronder naam, e-mailadres, adres(sen) en je telefoonnummer. Bij zakelijk klanten vragen wij ook het ondernemersnummer. De rechtsgrond hiervoor is de door jouw aangevraagde overeenkomst. 

Ga je akkoord met deze offerte dan gebruiken we bovenstaande gegevens voor de oplevering en facturatie van de door jou gevraagde dienst, dit met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst. We gebruiken de gegevens om de dienst op te leveren, je op de hoogte houden over de gevraagde dienst of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over de afgesproken dienstverlening. 

Klantgetuigenissen 

Na het opleveren van de gewenste veranderingen, maken we hier graag foto’s van. Deze gebruiken we graag voor ons portfolio verder op te vullen. Je kan deze terug vinden op onze website en ook op onze sociale media accounts. 

Wie heeft toegang tot jouw gegevens? 

Om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers en aangestelde. Binnen JW-interieurarchitect bv zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelde, die gelijkaardig zijn aan dit Privacy beleid. 

Wij verlenen vreemden geen toegang tot jouw gegevens en nemen hiervoor de juiste technische en organisatorische maatregelen om dit te voorkomen. Indien er alsnog ongeoorloofde toegang is geweest tot jouw gegevens, dan streven wij ernaar om dit in alle transparantie met jou te delen. 

Ook kunnen we in zeldzame gevallen je gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan voorkomen dat JW-interieurarchitect bv uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 

Om je een totaalpakket te kunnen leveren en je zo minder zorgen te geven, doen wij beroep op externe verwerkers. Deze helpen ons met bepaalde diensten die we nodig hebben. Voor deze externe dienstverlening maken we strenge afspraken en hebben deze afspraken ook contractueel opgesteld. Deze partijen worden streng gecontroleerd door Johan Wuyts Interieurarchitect, om er zeker van te zijn dat jouw privacy beschermd blijft! 

JW-interieurarchitect bv verbindt zich er helemaal toe dat wij jouw persoonsgegevens niet zullen verkopen, verdelen of doorgeven aan andere partijen voor commerciële doeleinden, zonder jouw uitdrukkelijke vooraf gegeven toestemming. Dit eisen wij ook van onze externe verwerkers. Jouw persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons en wij verwachten dit dan ook van onze externe partijen! 

Bewaartermijn van je gegevens 

Na het aanvragen van een offerte, ontvang je een factuur of betaalverzoek, welke we volgens de wettelijke bewaartermijn van 10 jaar zullen bewaren. 

Bij een aanvraag/contactvraag bewaren we je gegevens tot je overgaat tot het vastleggen van onze dienstverlening, wens je hiervan geen gebruik te maken, dan behouden wij je gegevens 2 jaar. 

Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen 

Wanneer je prospect of klant bent van Johan Wuyts Interieurarchitect, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens. 

1. Recht van toegang en inzage 

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken. 

2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking 

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen Johan Wuyts Interieurarchitect. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn en dat verwijderen of wijzigen van persoonsgegevens in een aantal gevallen wettelijk niet mogelijk is. 

3. Recht van verzet 

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven. 

4. Recht van vrije gegevensoverdracht 

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door JW-interieurarchitect bv verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 

5. Recht van intrekking van de toestemming 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken. 

6. Uitoefening van uw rechten 

Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten aan: info@jw-interieurarchitect.be 

In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Als aan deze voorwaarden voldaan is, zal JW-interieurarchitect bv zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. 

Als je je recht van inzage uitoefent zal JW-interieurarchitect bv je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen. 

7. Automatische beslissing en profilering 

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profilering en zullen door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 

8. Recht om klacht in te dienen 

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.